Helnæs - Oversigt

Vedr. Laurs Laursen seniors gård på Helnæs, 1.8.1725

Fæstebrev - Mads Pedersen, Helnæs, 2.8.1725

Fæstebrev -Jens Didrichsen, Helnæs, 28.2.1730

Helnæs 1780

Helnæs 1780

Helnæs

FamilySearch.org > Frederiksgave gods fæsteprotokol 1709 - 1856, opsl. 55

Vedr. Laurs Laursen seniors gård på Helnæs

Herverrende Laurs Laursen barneføed paa Helnis hafuer Denne underføyede Dato erlagt og Betalt Rede penge = 200 Sl. Dr. Hvilche Toe Hundrede Sl. Rdr. hans Herskab Dend unge Sr Dewitz till Friderichsg. I dette Indeverrende aars Regenskab ofuer Godset till Indtegt af Sr Commerce Raad Steen Jørgensen blife bereignet saa som samme Penge Igien blifuer anvendt till Friderichsgave Borgegaards Bygning udi dette aar. Saa de skall komme bemeldte Laurs Laursen till gode og beste og levere fuldbetalling om kort Eller lang tiid till Indfæstning Paa hans Faders Laurs Laursens bondegaard paa bemelte Helnis, naar dend Eengang maatte blifue fæsteledig. Og i fald hand ey berørte sin Fadergaard, Skulle i medens Fader og Moder Lefue Nyde; Da samme 200 Sl. dlr. I ofuer Meldte Maade komme ham tilgode Paa Indfæstning Een Anden gaard paa Friderichsgafue gods, som ledig vorde og ham kunde Anstaae og blifue i Fæste forundt, til Stadfæstelse under min Haand og Zignette som paa Veynede af dend unge Hr. Dewitz i Dallundt d. 1. Aug. 1725

Helnæs

Fæstebrev - Mads Pedersen, Helnæs

Frederiksgave fæsteprotokol 1709 - 1856, opsl. 56

Gynter Didrich von Fineke till Dallundt, Kongl. Mayst bestalter Obrister giøre Vitterlig at hafve Stæd og Fæst som ieg og her Stæder og fæster till Mads Pedersen, Barneføed paa Helnis, dend Gaard sammesteds under Friderichsgave, som Faderen Peder Jensen bebor og nu for Sønnen opladt med Vilchen at de med hverandre bege deris Lifs tiid besiide Gaarden hvis fulde Hartkorn er Ny Matricull 7 Tdr. 6 Sk. 2 fl. 1 alb. som for = Mads Pedersen tillige med Faderen her efter deris Lifstiid Skal nyde og beholde baade udi ager og eng march og by ligesom formanden for dennem Nødt og Brugt have saa lenge der af svarer alle Kongl. Contributioner extra og ordinaire Herskabet Landgl. i Rette tiider yder og Clarerer med viidere som af Stædet med Rette gange Bøhr og sig ellers i alle maader efter Lougen Retter og forholder till fæste betalt som har værit nødvendig til Friderichsgave boegaards Ligning dette aar 133 rmk bekrætigelse under min Haand Dallundt d. 2. Aug. 1725.

GD Finike

Helnæs

Frederiksgave fæsteprotokol 1709 - 1856, opsl. 68

Fæstebrev - Jens Didrichsen, Helnæs

Chlara Levetzou til Dallundt, afgangne Hr. Oberst Finekes Enkefrue, som forhen Kongl. allernaadigste Constituerede Administrator for Frands Jochim Von Devitz, med min Curator Christian Schouboe, Kongl. Mayts Justits Raad og Landsdommer udi Fyen, giver vitterligt at have sted og fæst, som ieg og hermed paa velbemte Frands Jochim von Devitz hands veigne stede og fæste til Jens Didrichsen, Barnefød paa Helnes, dend gaard sammesteds under Friderichsgave henhørende Laurs Laursen sidst beboede, og aar 1725 have fæst i sin Faders levende, Med vilchen som fæsteprotokolen udviiser hand samme, nu for denne Jens Didrichsen der ægte hands Søster Anne Laursdtr. haver opladt i henseende, hand bekom Lildtoft gaarden udi fæste, som ey paa bedre maade eller vilchen hafde værit at faa besat. Hvilken gaard bestaaende af hartkorn nye Matricul 7 Tdr. 7 Sk. 1fr. 1 alb. formte Jens Didrichsen her efter sin lifs tid skal have nyde bruge og udi fæste beholde baade udi ager og eng March og Bye ligesom hands formand dend for hannem nødt og brugt haver, saa lenge hand der af svare alle Kongl. Skatter ordinair og Extra, Herskabet landgl. i Rette tider efter Jordebogen yde og Clarerer med hvis vider Bm af gaarden med Rette gange bør. Og sig ellers i alle maader, efter hands Kongl. Mayts love og forordninger retter og forholder til fæste intet betalt af obenrørte aarsager og i betragtning af denne Jens Didrichsen træder i Laurs Laursens sted til gaarden, som Bekræfte under min og Curator vore hender og Signette.

Dallundt d. 28. Febr. 1730

Cl de Finek, som lavverge Christian Schouboe.

 

Kommentarer

Ingelise Erlbacher

18.09.2019 18:01

Jens Didrichsen er min ane og jeg er meget taknemmelig for at her finde en transkription af fästebrevet

Ingelise Erlbacher

31.01.2018 19:47

mange tak, Iben

Ingelise Erlbacher

31.01.2018 11:05

Hej Iben
Jeg faldt lige over denne side og er helt begejstret. Jens Didrichsen er min ane. Det er en stor hjälp for mig at du har transkriberet fästebrevet, har du en link til originalet også?

Iben Husted

31.01.2018 18:22

Jeg har fundet det på familysearch.org > Danmark > Estate records > Odense > Brahesholm. Se resten over min gengivelse.
God fornøjelse. iben

Seneste kommentarer

25.12 | 09:59

Hej! Jeg vil gerne tjekke, om jeg har læst rigtigt, men hvilket sogn drejer det sig om?

24.12 | 12:51

1714 Maren Christen Andersen og Kirsten Jensdatter, Hoven Tror du ikke der skal stå:1714 Christen Andersen og Mette Jensdatter Mørk, Hoven ….

18.12 | 08:18

Rigtig glædelig jul og godt nytår til sidens brugere, og tak for henvendelser og kommentarer i årets løb

01.12 | 10:39

Apropos Ålsø-Hoed. Meget af min fars slægt kommer derfra og mine forældre traf hinanden på Katholm, så jeg smugkigger lige lidt.

Del siden